Онлайн-конференція Software Architecture fwdays’22 | Program guide

  • James O. Coplien, Gertrud & Cope
  • Héctor Adrián Valdecantos, RIT
  • Mehdi Mirakhorli, RIT”
  • Що таке діджітал трансформація та як ідентифікувати які саме інновації/технологічні тренди потрібні;
  • Високорівневий процес (від підготовки, ідентифікації таргетів до вимірювання показників якості на різних стадіях);
  • Основні концепти, принципи та методи (атрибути якості, фітнес функції, архітектурні дизайн концепти, які варто використовувати та розробка на основі гіпотез);
  • Основна частина доповіді — це поради та підказки на основі прикладів роадмап діджітал трансформацій та імплементації інновацій в наступних напрямках: iмплементація DevOps/SRE культур, девелопмент стандарти та Тест Стратегія, міграція від моноліта до мікро-сервісної архітектури

--

--

We organize large conferences (JS, PHP, .NET, Highload, etc.) and meetups

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Fwdays

Fwdays

We organize large conferences (JS, PHP, .NET, Highload, etc.) and meetups