Конференція .NET fwdays’21| Program guide

  • як адаптувати програму до роботи з динамічною конфігурацією;
  • підключення провайдерів конфігурації в екосистемі Azure: Key Vault та Azure App Configuration;
  • підключення push-based моделі оновлення конфігурації.

--

--

We organize large conferences (JS, PHP, .NET, Highload, etc.) and meetups

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Fwdays

Fwdays

We organize large conferences (JS, PHP, .NET, Highload, etc.) and meetups