Онлайн-конференція JavaScript fwdays’21| Program guide

 • Chen Hui Jing розповість щось космічне в CSS
 • Sara Vieira закине щось про Реакт
 • Вадим Макєєв — по-новому про старе, про адаптивність.
 • Ілля Клімов розкаже про карго-культ в TypeScript
 • Тимур Шемсединов розповість про Технологічний стек Metarhia для Node.js та багато інших
 • Michel Weststrate — автор MobX
 • Тетяна Мандзюк розповість про технічні виклики розробки візуального IDE для React компонент
 • Володимир Вишко про JS trends uncovered та багато інших
 • які задачі вирішує TypeScript
 • які задачі не вирішує TypeScript
 • які завдання “вдають” що вирішують за допомогою TypeScript
 • як відучити людей від TS і навіщо
 • навіщо консалтинг продає TypeScript і для кого це вигідно?
 • як, відмовившись від TypeScript, підвищити надійність, знизивши витрати

--

--

We organize large conferences (JS, PHP, .NET, Highload, etc.) and meetups

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Fwdays

Fwdays

324 Followers

We organize large conferences (JS, PHP, .NET, Highload, etc.) and meetups